Sharing the food

„Sharing the food” The passage ritual 2, 20×24 inch, 50/60cm oil on canvas 2019 Anna Wypych

That feeling when you are hidden and someone comes and feed you.

The passage ritual, diptych

two worlds meet
like weird mirrors
like two different dimensions
like the past with the future
two worlds are feeding each other
and you
meet yourself on the verge of change

This painting and the previous one I call a diptych, a couple but they can freely function as independent artworks. Imagine that they hang close in front of each other as if talking to each other. Imagine that in order to view them you must enter between them and when you see one, you are standing with your back to the other. Both faces with good intentions and softness, as if they almost hugged you with their’s hands full of gifts stretched to you. Comforting space.

It is a painting (actually both from the diptych) about comfort, being kind. Have you ever happened that although you did not expect that, someone helped you, without asking anything in return? that consolation and good came from an unexpected side? It is also a painting about the contact of different worlds and about the fact that despite differences they both feed each other. Like the past with the future, like good and evil as sadness and joy. The same, seen from different perspectives, seems to be something else but a good intention – concern, and consolation – remains.

p.s
I would not be myself if I did not finnish with more light and playful way. I consciously used an apple, theme that has so many different meanings and associations 🙂 I also consciously play with styles, weaving quotes and different styles into my favorite realistic style. And Caspar David Fredrich, because I think we all have in our hearts this dreamy romanticism.

„Dzieli się pokarmem” Rytuał przejścia part 2, 50/60cm olej na płótnie 2019 Anna Wypych

To uczucie kiedy jesteś schowany/a i ktoś przynosi ci pokarm.

Rytuał przejścia, dyptyk

dwa światy się spotykają
jak dziwaczne lustra
jak dwa różne wymiary
jak przeszłość z przyszłością
dwa światy się karmią nawzajem
a ty
spotykasz siebie na skraju zmiany

Ten obraz jak i poprzedni nazywam dyptykiem, parą ale mogą swobodnie funkcjonować jako niezależne obrazy. Wyobraź sobie że wiszą naprzeciwko siebie, jakby ze sobą rozmawiały. Wyobraź sobie że aby je obejrzeć musisz wejść pomiędzy nie i gdy widzisz jeden to stoisz plecami do drugiego. Obie twarze z dobrą intencją i łągodnością, jakby prawie cię przytulały z wyciągając ręce z darami dla ciebie. Przytulna przestrzeń.

Jest to obraz (w sumie to oba) o pocieszeniu, byciu dobrym dla kogoś. Zdarzyło ci się kiedyś że mimo że się nie spodziewałeś ktoś ci pomógł, nie żadając nic w zamian? że pocieszenie i dobro przyszło z niespodziewanej strony? Jest to też obraz o zetknięciu różnych światów i o tym że oba mimo różnic karmią się nawzajem. Jak przeszłość z przyszłością, jak dobro ze złem jak smutek z radością. To samo widziane z różnych perspektyw wydaje się być czym innym ale dobra intencja – troski i pocieszenia – pozostaje.

p.s

Nie byłabym sobą gdybym nie zakręciła troszkę w żartobliwy sposób. Świadomie użyłam motywu jabłka który ma tak wile różnych znaczeń i skojarzeń 🙂 Świadomie też bawię się stylami wplatając cytaty i różne style w mój ulubiony realistyczny. A Caspar David Fredrich, bo chyba wszyscy mamy w sobie głęboko w sercu ten romantyzm wyśniony.