My art has many faces, I love to change and constantly seek new challenges. I love total freedom and that I can change so many times as I want.

Moja sztuka ma wiele twarzy, uwielbiam się zmieniać i ciągle szukam nowych wyzwań. Uwielbiam całkowitą wolność i to, że mogę zmieniać się tyle razy, ile zechcę.

 

 

ANNA WYPYCH (b. 1986) is one of those artists whose paintings become more interesting the more you know about her. A painter based in Gdynia, Poland, Wypych has always marched to the beat of her own drum and has never liked to blend in with the crowd. She reads copious amounts of poetry and philosophy, and concepts and ideas inspired by those readings or her own ruminations often become the starting point of her mesmerizing paintings. As a full-time artist who is also a mother and wife, Wypych typically paints women displaying multifaceted strengths, such as determination, passion, and positivity.

Fine Art Connoisseur March/April 2021 p.64

Artist Statement

I am an artist, mom, wife, and human. I live on the coast of the beautiful Baltic sea and my art traditions are like Poland, located somewhere between traditional eastern Europe and more modern west. I love traditional art workshop, I celebrate long calm hours of work on my paintings. I also like to use modern tools, and am active in social media, because of the internet I feel like a citizen of the world. My art is a moisture of classic romantic artist with a hard working traditional attitude, but realist style is extended by elements of hyper-realism, surrealism and pure imaginative. My art is like me, like the overexcited person who always has to do more than it is needed, and is moody easy.

My paintings tell stories about feelings and thoughts. I am concentrated on the human condition, and this is what fascinates me and is the main part of my whole art activity. I believe in people, that we are good, strong and wise. But what hypnotizes me the most is inner power, the strength of character, that elusive factor which makes a difference. This lets weaker, under every aspect opponent, win. Fierceness, obstinacy, persistence this is somewhere between those features. I love to seek thoughts that appear in us, somewhere on the edge of a consciousness. These thoughts shape us truly. Somewhere in all this, I reflect on the essence of a man, and I seek in him, in us, the most important internal force, the one that determines the character that shapes our mind. The intrinsic, inner power, will never cease to fascinate me. It is just like as the universe is contained in the eyes – from which, by the way, I always have to start working on the painting. I am a painter, artist, woman, mother, wife, human, precisely in that order. I like to taste the life, like that – slowly – deliberately. I like to philosophize, and it results in my paintings – projects. Each of them is a separate thought, a feeling that’s why I often expand them with a kind of complement – short texts about inspirations and poems. And that’s why they often are queuing up, and one thought continues in next painting. One feeling led us to another.

I like freedom. I like my legitimate liberty, I do not like following and hate submissiveness. I am very imperfect, but it is precision the perfection I am looking for in my paintings. I am looking for what is the best in us. Perfect non-perfection, fire in the eyes and character, like a diamond – this is how you can describe women in my paintings. And what I always want to say, with all my energy – let’s be better.
2018.05.28

 


Why am I doing this? What’s going on in my art?

There is so much suffering, injustice, meanness and just sadness in the world. With most of this we could do nothing, „c’est la vie” is said. BUT, in all my naivete I believe that as each of us will be a little bit nicer, even in some tiny case, better on a daily basis, it will make a huge difference for all of us. I am a nice person, I try to be a good human. I am aware that I will not change the world, it will be still full of bad thoughts and deeds. But I can add my small drop of positivity – my art, my paintings. I am sharing something positive because maybe someone needs one.
2018.07.14


BIO

“I take Inspiration from what I see around me, but my personal thoughts are only the starting point and inspiration for the research on the man and his condition.”

Anna Wypych, based in Poland, paints realistic portraits in the traditional oil technique. Her art contains elements of hyperrealism, surrealism and pure imaginative. Characteristic of her are philosophical texts, which always complements her works. Artist concentrates on the human condition and her powerful women portraits show a variety of inner strength which can be found in people seen from the positive point of view.

Anna Wypych – winner of Best of Show and Pioneer in Realism awards at the 2020 International Guild of Realism and Purchase Award „14th International ARC Salon” Art Renewal Center 2019. Her paintings are in permanent collections of the European Museum of Modern Art, Barcelona in Spain, the National Museum in Gdansk, Museum of City Gdansk, Museum of city Gdynia, Poland. She presented her works at many juried exhibitions including the 14th and 11th International Art Renewal Canter Annual Salon presented, among others, at Sotheby’s in New York, „BP Portrait Award 2014”, National Portrait Gallery, London; „Modportrait 2014, 2016 and 2018 Foundation Bantierra and IAACC Pablo Serano Zaragoza; and MEAM, Barcelona. Her painting was on the cover of International Artist (12/2020) and her paintings have been published in such magazines as American Art Collector, PoetsArtists, Revista Ophelia, Fine Art Connoisseur Magazine, The Guide Artists, Klassik Magazine, Hyperrealism Magazine, Artysta i Sztuka. The Paintings of Anna Wypych are included in prestigious collections such as The Bennett Collection, The Basil Alkazzi & Halima Nalecz Purchase Foundation, Marie Marek Pienkowski Foundation, Art Foundation of Ergo Hestia group. She has presented her work in galleries and museums in Europe and the USA. She lives and works in Gdynia, Poland.

 

 


 

 

Artist Statement – o mojej twórczości kilka słów.

Jestem malarką, mamą żoną i człowiekiem. Żyję i tworzę nad brzegiem pięknego morza Bałtyckiego, a moje artystyczne tradycje są takie jak Polska – tzn gdzieś pomiędzy tradycyjną Europą wschodnia i nowoczesnym zachodem. Uwielbiam tradycyjny warsztat artystyczny, celebruję długie godziny spokojnej pracy nad obrazem. Uwielbiam też używać nowoczesnych narzędzi, jestem aktywna w social media a dzięki internetowi czuję się obywatelką świata. Moja twórczość jest mieszanką klasycznie rozumianego romantycznego artysty, z jego tradycyjnym podejściem ciężko pracującego twórcy, ale realistyczny styl rozszerzam o elementy hiperrealizmu, surrealizmu i czystej wyobraźni. Moja sztuka jest jak ja, jak za bardzo podekscytowana osoba która zawsze musi zrobić więcej niż trzeba, ale też jest trochę humorzasta od czasu do czasu.

Moje obrazy opowiadają historie o uczuciach i przemyśleniach. Koncentruję się na kondycji człowieka, i to właśnie fascynuje mnie najbardziej, oraz jest główną częścią mojej całej artystycznej aktywności. Wierzą w ludzi, że jesteśmy dobrzy, silni i mądrzy. Ale to co najbardziej mnie hipnotyzuje to siła wewnętrzna, siła charakteru, to ten nieuchwytny czynnik który robi całą różnicę. To on pozwala słabszemu pod każdym względem przeciwnikowi wygrać pojedynek. Zaciekłość, upór, wytrwałość to coś pomiędzy tymi cechami. Kocham śledzić myśli które się w nas pojawiają, gdzieś na pograniczu świadomości. To własnie te myśli kształtują nas naprawdę. Gdzieś w tym wszystkim zastanawiam się nad istotą człowieka, i szukam w nim, w nas , tej najważniejszej siły wewnętrznej, tej która stanowi o charakterze, tej która kształtuje duszę. Siła wewnętrzna wola nieprzestanie mnie chyba nigdy fascynować, tak jak bogactwo wszechświata zamknięte w oczach – od których nawiasem mówiąc zawsze muszę zacząć pracę nad obrazem. Jestem malarką, artystką, kobietą, matką, żoną człowiekiem, dokładnie w tej kolejności. Tak własnie lubię smakować życie – powoli – z rozmysłem. Lubię sobie pofilozofować i skutkiem tego są moje obrazy – projekty. Każdy z nich jest osobną myślą, uczuciem dlatego często poszerzam je o dodatkowy środek wyrazu, swoiste dopełnienie – krótkie teksty o inspiracjach i wiersze. Dlatego też zwykle ustawiają się one w kolejkę, gdzie z jednego obrazu myśl rozwija się w kolejnym a wnioski widzimy w jeszcze następnym – jak ciąg myślowy – każdy kolejny prowadzi nas dalej.

Lubię swobodę. Lubię swoją prywatną wolność, nigdy się nie słucham i nie znoszę sztucznej uległości. Jestem bardzo nieperfekcyjna, ale to własnie perfekcji szukam w moich obrazach, szukam tego co w nas najlepsze, a jednocześnie jeszcze prawdziwe. Perfekcyjna nie perfekcja, ogień w oczach i charakter jak diament – tak można opisać kobiety które maluję. A przekazać zawsze i z całych sił chcę – bądźmy lepsi.
2018.05.28


Dlaczego to robię? o co chodzi w mojej sztuce?

Na świecie jest tyle cierpienia, niesprawiedliwości, podłości i po prostu smutku. Z większością tego nie da się nic zrobić, „c’est la vie” się mówi. ALE, w całej swojej naiwności wierzę, że jak każdy z nas będzie tak troszeczkę milszy, lepszy na co dzień, nawet w jakiejś błahej sprawie, to to zrobi wielką różnicę dla nas wszystkich. Jestem miłą osobą, staram się być też dobrym człowiekiem. Świata nie zmienię, dalej będzie pełen złych myśli i uczynków, ale mogę dołożyć swoją małą kropelkę pozytywności – moją sztukę, moje obrazy. Dzielę się czymś pozytywnym, bo może ktoś akurat potrzebuje.
2018.07.14


BIO

„Czerpię inspirację z tego co mnie otacza, ale moje własne przemyślenia są tylko punktem wyjściowym do rozważań o człowieku i jego kondycji.”

Anna Wypych artystka pochodząca z Polski, maluje realistyczne portrety w tradycyjnej technice malarstwa olejnego. Jej realistyczne dzieła zawierają elementy hiperrealizmu, surrealizmu i czystej wyobraźni. Charakterystyczne dla jej twórczości są teksty filozoficzne i wiersze, którymi zawsze uzupełnia swoje malarstwo. Artystka koncentruje się na naturze człowieka, a jej pełne siły wyrazu portrety kobiet pokazują różnorodność siły wewnętrznej, jaką można szukać w ludziach widzianych z pozytywnego punktu widzenia.

Anna Wypych – zdobywczyni nagród „Najlepszy na wystawie” oraz „Pionier w realiźmie” 2020 na piętnastej corocznej wystawie International Guild of Realism oraz, „Purchase Award” „14 Międzynarodowego Salonu Art Renewal Center” 2019. Jej obrazy znajdują się w stałych kolekcjach: Europejskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej MEAM w Barcelonie (Hiszpania), Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Miasta Gdańska i Muzeum miasta Gdyni. Prezentowała swoje prace na wielu wystawach z jury w tym: 14 oraz 11 Międzynarodowym Salonie Art Renewal Canter prezentowanym między innymi w Sotheby’s w Nowym Jorku, „BP Portrait Award 2014” prezentowanym m.in w National Portrait Gallery w Londynie; „Modportrait 2014, 2016 i 2018″ Fundacji Artelibre, Sala Bantierra i IAACC Pablo Serano prezentowanych w Saragossie i MEAM w Hiszpanii. Jej obraz był na okładce International Artist (12/2020) a obrazy były publikowane w takich magazynach, jak American Art Collector, PoetsArtists, Revista Ophelia, Fine Art Connoisseur Magazine, The Guide Artists, Klassik Magazine, Hyperrealism Magazine, Artysta i Sztuka. Obrazy Anny Wypych znajdują się w prestiżowych kolekcjach takich jak: The Bennett Collection, The Basil Alkazzi & Halima Nalecz Purchase Foundation, Marie Marek Pienkowski Foundation, Ergo Hestia group. Swoje prace prezentowała w galeriach i muzeach w Europie i USA. Mieszka i pracuje w Gdyni.