The Lady of Time

„The Lady of Time” Boson 6, oil on canvas 39.5 x 27.5 inch 100/70cm  2018

The Lady of Time

imagine that you have this power

that you are mightiest in the world
that you can stop this moment

you can collapse it and expand it
as much as you like

think about it
as if it is possible to freeze time
stretch it as you please,
brandish and knead
then form something from it

what ever you like
do

the greatest power in the world is at your fingertips

make friends with her
The Lady of Time.
unlimited power.

The same event can be seen in extremely different ways. I know, there are things to which it does not apply, but for example, the loss of a job can be a tragedy and the end of the career developed for years, and the „end of life”, as well as can be the ultimate release from consumerism and the beginning of real life. The end of the relationship may be your biggest failure and the proof that you are a faulted person and can be an impulse to fight for yourself and make different decisions about changes that will influence your life forever. The same event can be seen very differently.

It depends on the perception – from our point of view.
When you get it bad – think – maybe you are seeing it from a wrong side.
Thinking is really powerful – knowing, being able to look at issues from different points of view, gives great power and freedom.

Time – the greatest power – it would seem inviolable – can not be bought or turned back.
But
what if we can influence it with our perception? And what if when we are so very focused, can make it run slower, and faster when we want?

Inspiration
From vacation, from quick notes on sudoku – „freedom is when you can afford to waste a time”.

Inspiration
David Eichenberg shared in social-media some time ago a photo of him working on his painting, it was a girl’s profile, he wrote that he is still working on the details. I was totally enchanted by the foreshortening of the pose, almost imperceptible showing of space. In tribute to him, and a little to try myself I painted a similar shot of the chest. Cheers David!

Hidden
There are three apples like three different times, the heart and the mark after the fight (too much „Dexter”). There are several space-times spaces, dimensions overlaps …

More about series Bosonhttp://annawypych.pl/?page_id=1402

„Pani Czasu” Boson 6, olej na płótnie 100/70cm 39,5”x27,5” 2018

Pani czasu

wyobraź sobie że masz tą moc

ze jesteś najpotężniejszy na świecie
ze możesz zatrzymać tą chwilę

możesz ją zwinąć rozwinąć przeciągnąć
jak tylko ci się podoba

pomyśl
a gdyby tak umieć zamrozić czas
rozciągnąć go wedle upodobania,
wywinąć i rozgnieść
ulepić potem z niego

co ci się żywnie podoba
robić

największą moc na świecie jest na wyciągniecie reki

zaprzyjaźnij się z nią
pani czasu.
potęga.

/
To samo wydarzenie może być postrzegane w skrajnie różny sposób. Wiem, wiem, wiadomo ze są sprawy do których się to nie stosuje, ale np. utrata pracy może być tragedią i końcem latami rozwijanej kariery i „końcem życia”, a może być ostatecznym uwolnieniem z kajdan konsumpcjonizmu i początkiem prawdziwego życia. Koniec związku, może być twoją porażką i dowodem na to że jesteś obarczoną wadą osobą a może być impulsem do zawalczenia o siebie i podjęcia decyzji o zmianach, które na zawsze odmienią twoje życie na lepsze. To samo zdarzenie może być bardzo różnie widziane.

To zależy od percepcji – od naszego punktu widzenia.
Gdy ci źle – pomyśl – może widzisz to z złej strony.
Myślenie to wielka moc – świadome stawianie się, patrzenie z różnych punktów i stron na dane zagadnienie daje wielką moc i wolność.

Czas – największa moc – wydawałoby się ze nienaruszalna – nie da się go dokupić, ani zawrócić.
Ale
a co jeśli nasza percepcją możemy na niego wpłynąć? A co jeśli gdy się tak bardzo bardzo skupie to mogę sprawić by biegł wolniej gdy chce i szybciej gdy chce?

Inspiracja
Z wakacji, z szybkiej notatki na sudoku – „wolność to móc marnować czas”.

Inspiracja
David Eichenberg udostępnił w social-media jakiś czas temu zdjęcie przy pracy nad obrazem, był to profil dziewczyny, napisał że jeszcze pracuje nad detalami. Totalnie mnie urzekł skrót nad któym pracował, prawie niezauważalny a budujący przestrzeń. W hołdzie dla jego, a trochę żeby się sprawdzić namalowałam podobne ujęcie klatki piersiowej. Pozdrowienia David !

Ukryte
Są trzy jabłka jak trzy czasy, serce i ślad po walce (za dużo „Dextera”). Jest tam kilka czasoprzestrzeni, nakładają się na siebie wymiary…

Więcej o serii Boson tutaj: http://annawypych.pl/?page_id=1402