Zwierzok / Creature

„Zwierzok / Creature” oil on canvas 20x28inch 50/70cm 2023 Anna Wypych
„Zwierzok” olej na płótnie 50/70cm 2023 Anna Wypych

A wild animal, Zwierzok/Creature is often shown as evil, you become a passive killing machine, driven by primal instincts, without empathy and higher feelings, without anything human. But human means better, deeper, right?

reptilian cerebellum

And, as is my custom, I looked at that issue differently. Animalization as contact with the animal within me, with the primal essence that is inside me, with acceptance and empathy for it and its brutal simplicity. With respect for her needs and understanding of her reflexes. Only on this you can build the construct of a „civilized” self. And it’s not about giving this animal the wheel, but about remembering that it rides in the same wheelbarrow with us.

Because there is no civilized man without contact with his inner animal. Without this, all humanism, humanity and civilization are just a sad pantomime.

When we feel better than animals, let us remember that we are still them as well, and our humanity will then be more mature and full.

Dzikie zwierzę, zezwierzcęnie jest często pokazywane jako złe, stajesz się bezwolna maszyną do zabijania, kierują tobą pierwotne instynkty, bez empatii i uczuć wyższych, bez tego co ludzkie. A przecież ludzkie znaczy lepsze, głębsze, prawda?

gadzi móżdżek

A ja, swoim zwyczajem, sobie wyobraziłam to inaczej. Zezwierzecenie jako kontakt z zwierzęciem w sobie, z tą pierwotna istotą która jest we mnie, z akceptacja i empatia dla niej i jej brutalnej prostoty. Z szacunkiem dla jej potrzeb i zrozumieniem dla odruchów. Na tym dopiero można budować konstrukt „cywilizowanego” siebie. I nie chodzi o to aby dać temu zwierzęciu ster, ale o to żeby pamiętać że z nami jedzie na jednej taczce.

Bo nie ma cywilizowanego człowieka bez kontaktu z jego wewnętrznym zwierzęciem. Bez tego cały humanizm, człowieczeństwo i cywilizacja to tylko smutna pantomima.

Czując się lepszymi od zwierząt pamiętajmy że nadal nimi jesteśmy, a nasze człowieczeństwo będzie wtedy dojrzalsze i pełniejsze.

The painting has many more meanings and thoughts. I will highlight a few of them here without explaining too much.

– Eyes are the mirror of the soul, but why is it that sometimes when I look into the eyes of a horse or a cat I have the impression that there is more soul in them than when I look into the eyes of some people?

– As always, many personalities in one body.

– Tattoo and tongue as an expression of contact with each other.

– She sticks out her tongue in a gesture of rejection, a challenge to the world and the recipient, and then tattoos this gesture of final defiance so as to never be forgotten.

– Supposedly without claws, but with claws. Some venomous spines you only see when they hit you.

– Artemia, a perverse symbol of resistance to any environmental conditions impossible to survive, and at the same time artemia, a simple defenseless food for fish.

-Red, because this color vibrates in me and gives me energy.

-I will keep the meanings of the shell, the bloody vessel, the blue raven and the egg to myself.

Obraz ma znacznie więcej znaczeń i myśli. Zaznaczę tu kilka z nich, nie tłumacząc przesadnie.

– Oczy jako zwierciadło duszy, ale jak to jest że czasem patrząc w oczy konia czy kota mam wrażenie że jest w nich więcej duszy niż patrząc w oczy niektórych ludzi?

– Jak zawsze, wiele osobowości we mnie.

– Tatuaż i język, jako wyraz kontaktu ze sobą.

– Wystawia język w geście odrzucenia, wyzwania dla świata i odbiorcy, a potem tatułuje ten gest ostatecznej kontestacji aby nigdy nie zapomnieć.

– Niby bez pazurków jednak z pazurkami. Niektóre kolce jadowe widzisz dopiero gdy cię ugodzą.

– Artemia, przewrotny symbol odporności na wszelkie niemożliwe do przetrwania warunki środowiskowe, a zarazem artemia, prosty bezbronny pokarm dla ryb.

-Czerwień, bo ten kolor wibruje we mnie i daje mi energię.

-Znaczenia muszelki, krwawego naczynia, niebieskiego kruka i jajka zachowam dla siebie.