Deep in the water

„Deep in the water” W 36 oil on canvas 12x20in 30/40cm 2024 Anna Wypych
„Głęboko w wodzie” W 36 olej na płótnie 30/40cm 2024 Anna Wypych

„Deep in the water”
You stand deep in the water – up to your knees – up to your thighs – up to your waist – up to your neck. The weight of the water envelops you, you feel it with your whole being. You feel how each wave moves you with force. You merge with the rhythm. You are the ocean current. Nothing else matters, you are here and now. There is no time, there isn’t even you. You are with the element. You are the element.

„Głęboko w wodzie”
Stoisz głęboko w wodzie – po kolana – po uda – po pas – po szyję. Masa wody cię otula, czujesz ją całym sobą. Czujesz jak każda fala z mocą tobą przesuwa. Jednoczysz się z rytmem. Jesteś prądem morskim. Nic innego się nie liczy, jesteś tu i teraz. Niema czasu, nie ma nawet ciebie. Jesteś z żywiołem. Jesteś żywiołem.