Stefan

„Portrait of Stefan Zeromski” oil on canvas 90 / 60cm, 24×35 in 2018 Anna Wypych

Wind from the sea

let it be our tradition
positive

tread on the Smetek’s tail,
and although for a moment, slow down the spirit of discord,
bitter envy, jealousy, and confusion.

So that good things may happen,
so that everyone has the future,
so that everyone has the chance,
for the fire in the eyes
and the spark in the soul.

And for the future,
as uncertain as fortunately not determined.

Because the boats are already flowing,
the storm is intensifying,
and there’s always some danger drawing near.

Let us greet it with a spark in the soul and fire in the eyes,
wise and independent (free).

„Portret Stefana Żeromskiego” olej na płótnie 90 / 60cm 2018 Anna Wypych

Wiatr od morza

niech to będzie nasza tradycja
pozytywna

przydeptać ogon Smętka
i chociaż na chwile spowolnić ducha niezgody,
zgorzkniałej zawiści, zazdrości i zamętu.

Żeby dobre rzeczy mogły się wydarzyć,
żeby wszyscy mieli przyszłość,
żeby wszyscy mieli szanse,
na ogień w oczach
i iskrę w duszy.

I przyszłość,
równie niepewna co na szczęście nie zdeterminowana.

Bo łodzie już płyną,
burza się wzmaga,
i zawsze jakieś zagrożenie się zbliża.

Powitajmy je z iskrą w duszy i ognikami w oczach
mądrzy i wolni.

I was invited to prestigious project „The Wind from the see. 100 years later.” organized by National Museum in Gdansk, Department of Modern Art and the Municipal Public Library in Gdansk and Marshall of Pomeranian Voivodeship Mieczysław Struk.

20 artists from Pomeranian voivodeship painted 20 paintings, among them huge stars, and icons of our art community. I am especially proud that I have an occasion to be presented with amazing professors I was learning from during my studies in Academy of Art in Gdansk: Maciej Swieszewski, Jacek Kornacki and Zbigniew Gorlak.
—————————————————————————
Zostałam zaproszona do prestiżowego projektu „Wiatr od morza. W sto lat później” organizowanego przez Muzeum Narodowym w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej MNG, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku oraz przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka.

20 artystów z województwa pomorskiego namalowało 20 obrazów, w tym wielkie gwiazdy i ikony naszego środowiska artystycznego. Jestem szczególnie dumna z tego, że mam okazję być prezentowana wraz z znakomitymi profesorami, u których miałąm przyjemność się uczyć w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku: Macieja Swieszewskiego, Jacka Kornackiego i Zbigniewa Gorlaka.

„Wind from the sea a hundred years later.” Is an exhibition of works by Pomeranian artists and a special edition of Stefan Żeromski’s book „Wind from the Sea”

Vernissage: 14/10/2018
Exhibition 15/10/2018 – 11/11/2018

On the occasion of the 100th anniversary of the regaining of independence by Poland, the National Museum in Gdansk and the Provincial and Municipal Public Library of Joseph Conrad-Korzeniowski in Gdansk decided to create a unique collection of paintings inspired by the stories of Stefan Żeromski, collected in the book „The Wind from the Sea”. The resulting paintings will also illustrate a special edition of Żeromski’s book, not chosen by chance for this project. The wind from the sea, issued for the first time in Warsaw in 1922, was created in connection with the plebiscite activity of the writer in Powisle in 1920, delighted with the Polish coast, its landscape and history, which seemed to the originators of the project an interesting reference to the anniversary of independence.

Quilting, minimizing, cutting, painting and squeezing: Janusz Akermann, Kiejstut Bereznicki, Beata Ewa Bialecka, Jozef Czerniawski, Henryk Czesnik, Marshal of the Pomeranian Voivodeship Mieczysław Struk, Experienced artists, Janusz Akermann, Kiejstut Bereznicki, Beata Ewa Bilłecka, Jozef Czerniawski, Henryk Czesnik, Zbigniew Gorlak, Kazimierz Kalkowski, Jacek Kornacki, Marek Model, Anna Orbaczewska-Niedzielska, Anna Reinert-Falenczyk, Joanna Rusinek, Ewa Skaper, Maciej Swieszewski, Andrzej Umiastowski, Mariusz Waras, Slawomir Witkowski, Krzysztof Wroblewski, Anna Wypych-Klimkowska, Marcin Zawicki .

Creators were not imposed on painting techniques or formal solutions. Each of them becomes a modern set of icons and symbols.

Paintings will be presented at the exhibition, from October 14 to November 11, 2018, at the Modern Art Department of the National Museum in Gdansk.
Literary catalog of the exhibition will be a unique edition of Żeromski’s publication illustrated with paintings by Pomeranian artists. The collection of these paintings went to the collections of modern MNG. Selected paintings will find the place in the permanent collection of in MNG Modern Art Department.

The exhibition will be presented in many locations of Pomeranian Voivodeship during next years.

Curator:
Wojciech Zmorzyński

Honorary patronage:
Mieczysław Struk, Marshal of the Pomorskie Voivodeship

Co-organizers:
The National Museum in Gdansk
Provincial and Municipal Public Library Joseph Konrad in Gdansk

„ Wiatr od morza w sto lat później.” to wystawa prac pomorskich artystów i specjalne wydanie książki Stefana Żeromskiego „Wiatr od morza”

Wernisaż: 14.10.2018
Wystawa 15.10.2018 – 11.11.2018

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Narodowe w Gdańsku oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku postanowiły stworzyć wyjątkową kolekcję obrazów inspirowanych opowiadaniami Stefana Żeromskiego, zebranymi w książce Wiatr od morza. Powstałe obrazy będą też ilustrować specjalne wydanie książki Żeromskiego, nieprzypadkowo wybranej do tego projektu. Wiatr od morza, wydany po raz pierwszy w Warszawie w 1922 roku, powstał w związku z działalnością plebiscytową pisarza na Powiślu w 1920 roku, zachwyconego polskim wybrzeżem, jego krajobrazem i historią, co pomysłodawcom projektu wydaje się interesującym nawiązaniem do obchodzonej rocznicy odzyskania niepodległości.

Do projektu, nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, zostali zaproszeni pomorscy artyści – zarówno uznani twórcy, jak i młodzi artyści, dopiero rozpoczynający swoją malarską karierę: Janusz Akermann, Kiejstut Bereźnicki, Beata Ewa Białecka, Józef Czerniawski, Henryk Cześnik, Zbigniew Gorlak, Kazimierz Kalkowski, Jacek Kornacki, Marek Model, Anna Orbaczewska-Niedzielska, Anna Reinert-Faleńczyk, Joanna Rusinek, Ewa Skaper, Maciej Świeszewski, Andrzej Umiastowski, Mariusz Waras, Sławomir Witkowski, Krzysztof Wróblewski, Anna Wypych-Klimkowska, Marcin Zawicki.

Twórcom nie narzucano ani technik malarskich, ani rozwiązań formalnych. Każdy z nich stworzył więc kompozycję we własnym stylu, posługując się oryginalnym językiem kodów, symboli i znaczeń.

Obrazy zostaną zaprezentowane na wystawie, którą od 14 października do 11 listopada 2018 roku będzie można oglądać w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Literackim katalogiem wystawy będzie specjalne wydanie opowiadań Żeromskiego, ilustrowane obrazami pomorskich artystów. Kolekcja tych obrazów trafiła do zbiorów sztuki współczesnej MNG. Wybrane obrazy znajdą miejsce w stałej galerii malarstwa Oddziału Sztuki Nowoczesnej MNG.

Wystawa w kolejnych latach będzie pokazywana w wielu miejscowościach województwa pomorskiego.

Kurator:
Wojciech Zmorzyński

Patronat honorowy:
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Współorganizatorzy:
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Konrada w Gdańsku


„The Wind From the Sea” Stefan Żeromski, The National Museum in Gdansk
Provincial and Municipal Public Library Joseph Konrad in Gdansk, cover of Anna Wypych painting „Portrait of Stefan Żeromski” 2018, ISBN 978-83-63185-74-9
„The Wind From the Sea” Stefan Żeromski, The National Museum in Gdansk, press leaflet


I have my own advertising column, in center of the old town in Gdansk!